Política de privacitat

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, i segons els articles, 5, 6 i 7, se l'informa que el Responsable del Tractament de les seves dades és:

ESPAI PRIVAT , tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de manera licita, lleial i transparent en relació amb l'interessat, amb finalitats determinats, explícits i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins, d'acord amb l'article, 89, apartat, 1; el tractament ulterior de les dades personals amb finalitats d'arxiu en interès públic, fins de recerca científica i històrica o fins estadístics no es considerarà incompatible amb els fins inicials, les dades seran adequades, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats i si fos necessari, actualitzats. 

S'adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten.

Seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals, que podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d'arxiu en interès públic, sense perjudici de l'aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament, a fi de protegir els drets i llibertats de l'interessat (limitació del termini de conservació), seran tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Quan el Responsable del Tractament projecti el tractament ulterior de dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van recollir, proporcionarà a l'interessat, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquesta altra fi i qualsevol informació addicional.

 

En el cas que el Responsable del Tractament prevegi la transmissió de les seves dades personals a tercers països haurà de comunicar-lo a l'interessat amb anterioritat.

 

En el cas que el Responsable del Tractament realitzi decisions informatitzades o elabori perfils amb les dades personals, haurà d'informar l'interessat amb anterioritat.

 

L'interessat té dret a presentar reclamacions a l'Autoritat de Control.

 

Només se cediran les dades de l'interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l'empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l'Encarregat del Tractament.

 

Per motius relacionats amb la seva situació particular, l'interessat podrà exercir el dret de, oposició, al tractament de les seves dades per ESPAI PRIVAT, excepte motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.