Condicions generals

 

El preu de la sala cobreix l’horari de la reserva, l’usuari el satisfà en la seva totalitat abans de l’inici de la reserva. En cas de voler gaudir de la sala hores extres, s’haurà d’avisar com a mínim una hora abans de finalitzar la reserva inicial.

El preu de les hores extres és de 30€/hora.

L’usuari respon de qualsevol dany o desperfecte produït a la sala o als elements comuns de l’edifici en el qual s’integra i al mobiliari i instal·lacions de que està dotat l’immoble, responent així mateix de la falta d’elements o parts integrants dels mateixos.

L’usuari manifesta haver comprovat el correcte estat de les instal.lacions acceptant les condicions del mateix, i comprometent-se a deixar la sala en les mateixes condicions

En cas de cancel·lació de la reserva, el contractant podrà cedir l’import de la reserva a un altra persona o bé guardar-la per a un altre esdeveniment.

Queda totalment prohibida l’entrada a l’interior de la sala d’armes, artefactes pirotècnics, matèries explosives, inflamables o insalubres, així com l’entrada d’animals.

Es prohibeix fumar a l’interior de la sala així com el consum de substàncies estupefaents o psicotròpiques.

Queda prohibit la realització d’activitat il·lícites, contràries a l’ordre públic, la moral, els usos o els costums del lloc. El contractant s’obliga a respectar i fer respectar les normes de seguretat, les ordenances municipals i les normes de comunitat en les quals s’integra el local, responent dels danys que l’incompliment de tals preceptes pugui ocasionar.

L’entrada de menors a la sala haurà de ser supervisada per adults majors de 25 anys, que es responsabilitzaran de la vigilància dels menors.

No es llogarà a menors de 25 anys.

L’usuari respondrà, eximint de tota responsabilitat al propietari dels danys i perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de l’ús de la sala.

El propietari no es fa responsable pels accidents que es produeixin a l’interior de la sala.

L’incompliment per part de l’usuari o de qualsevol de les persones que accedeixin a la sala de les normes d’utilització d’aquesta, facultarà al propietari a suspendre l’esdeveniment, exigint la restitució de la possessió de la sala i a fer seves les quantitats entregades en concepte de garantia sense perjudici del dret a exigir el ressarciment dels danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar.

En cas que es contracti animació que no sigui d’Espai Privat, s’haurà de presentar la documentació d’Alta a la Seguretat Social o un rebut d’Autònom.

 

Normativa:

-          Prohibit menjar al parc de boles.

-          No es pot entrar amb sabates al parc de boles.

-          Teniu cura del material que hi ha a la sala: joguines, futbolí, billar, TV,DVD..

-          Assegureu-vos que no es perd cap bola de billar ni de futbolí.

-          Els menors de 7 anys no poden jugar al futbolí i al billar.

-          En cas que caigui beguda o menjar a terra, netejeu-lo.

-          Llenceu totes les escombraries als contenidors i no deixeu res a la nevera.

-          Quan marxeu, assegureu-vos que no us deixeu res.

-          Respecteu el descans dels veïns a la sortida.

-          Prohibit tirar confeti i serpentines.

-          Recolliu les joguines, les taules i les cadires.

-          10 minuts abans de finalitzar la reserva, vindrà un representant d’Espai Privat a comprovar l’esta de la sala.